به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید باغ لیمو ترش ( لایم کوات) احداث شده در شهرستان رضوانشهر در غرب استان گیلان توسط یک سرمایه گذار بخش کشاورزی خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه این بازدید در راستای مشاوره تغذیه گیاهی و مقابله با تنش سرما با توجه به نگرانی های که سرمایه گذار این پروژه داشت انجام و ضمن روئیت شرایط فنی احداث باغ و رعایت فواصل کاشت وآراستگی، توصیه های فنی لازم در خصوص نوع و میزان کودهای موثر درحفاظت و تقویت گیاه به تنش سرما و کاربرد آنتی فریز و اجرای عملیات بهزراعی و کاربرد هیترهای باغی در زمان کاهش دما و تنش سرما داده شد.