سلامی از دل و از جان به  جان  رضوانشهر                            سلام من به عاشقان رضوانشهر

به شاهدان و شهیدان این دیار درود                                    به عرشیان بلند آشیان رضوانشهر

سلام من به شما طالبان بینش و عشق                                 صنوبران بهاری نشان رضوانشهر

سلام من به مردم همیشه عزیز                                         به دوستان قدیم و جوان رضوانشهر

ستاره ، آینه بلند همت شماست                                         ستاره بار بود آسمان  رضوانشهر

بدین سرور افکنده  شور در دل خلق                                  بدین غرور که گل کرده جان رضوانشهر

عجب مدار که سنبل بر آید از دل خاک                              و زر شود همه ریک روان رضوانشهر

نماز شکر گذارید ای گل اندامان                                        به کوی دوست به دار الامان رضوانشهر

مراست خاطر بسیار و جای گفتن نیست                               که وقت تنگ و گران  داستان رضوانشهر

چو تربیت شدم  اینجا چهار سال مدام                                 به عشق بوسه زنم بر آستان رضوانشهر

خدا خیر دهد آنکه این ولایت ساخت                                که زد به نام وفا آرمان رضوانشهر

چمن چمن گل از این بوستان دمید و شکفت                        که گرم باد دم باغبان رضوانشهر

مگر مدام گل و سرو لاله بر خیزد                                     قرین مباد خزان را روان رضوانشهر

غلامرضا محمدی ( کویر )