طبق گفته ها بنای این مسجد مربوط به دوران ساسانیان و پس از اسلام بوده است .

نام این مسجد از دو کلمه اسپیه و مزگت تشکیل شده که اسپیه به معنی سفید در زبان تالشی و مزگت به معنی مسجد در زبان اوستا است .

این بنا درسال های سال زیر درختان بسیاری پنهان شده بود و هنگام قطع درختان نمایان شد