طرح سوال از شهردار پره سر : ۱. آیا اجرای طرح تفکیک از مبدا توسط خود شهرداری با وجود بلاتکلیفی مجری این طرح کاری قانونی است؟ ۲. با توجه به جلسه اخیر کمیته پسماند و اظهارات شما در جلسه این کمیته آیا شهرداری پره سر تجهیزات و امکانات یا نیرو در اجرای این طرح در یک سال گذشته در اختیار مجری طرح گذاشته است؟ ۳. آیا در جهت شفافیت هزینه های طرح و اقدامات شهرداری و مجری طرح برای عموم مردم اقدامی صورت گرفته است ؟ ۴. چه اقدامی در جهت حمایت از نیروهای بومی این طرح با توجه به مصوبه کمیته پسماند شهرستان از طرف شهرداری پره سر صورت گرفته است ؟ ۵. چگونگی نارضایتی شهرداری پره سر از مجری طرح و نیز عدم تعهد شهرداری به بند های مورد تعهد شهرداری نسبت به مجری و نیز ارسال مستندات عملکرد مجری به عنوان رزومه شهرداری به سازمان شهرداری های کشور را نیز برای آگاهی افکار عمومی توضیح بفرمایید؟ مردم منتظر جوابیه شهرداری پره سر خواهند بود؟ https://t.me/joinchat/A9Q_nUoVbiuJQRg1okyqNQ